Home icon Kalmar etusivu / Sijoittajat / Hallinnointi / Yhtiökokous
Share: KALMAR.HE27.82

Kalmarin yhtiökokouksen kutsuu koolle hallitus ja se voidaan pitää yhtiön kotipaikassa Helsingissä tai etäkokouksena. 

 

Osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa yhtiökokouksessa. Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. 

 

Ylimääräinen yhtiökokous voidaan kutsua koolle käsittelemään tiettyä asiaa, kun hallitus katsoo sen aiheelliseksi tai jos yhtiön tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, jotka edustavat vähintään 10:tä prosenttia yhtiön kaikista osakkeista, sitä kirjallisesti vaativat.

 

Varsinainen yhtiökokous päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta ja voitonjaosta, vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä yhtiön hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valitsemisesta ja heidän palkkioistaan. Yhtiökokouksen toimivaltaan kuuluvat myös yhtiöjärjestyksen muuttaminen, omien osakkeiden hankkimisesta, osakeannista ja optio-ohjelmasta päättäminen sekä hallituksen valtuuttaminen päättämään niistä.

 

Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan pörssitiedotteena ja yhtiön verkkosivuilla. Kutsu sisältää yhtiökokouksen asialistan ja ohjeet kokoukseen ilmoittautumiseen ja osallistumiseen.

 

Nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen kokoonpanosta sisällytetään yhtiökokouskutsuun. Myös niiden osakkeenomistajien, joiden osakkeet edustavat vähintään 10:tä prosenttia kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä, ehdotus hallituksen kokoonpanosta sisällytetään kokouskutsuun edellyttäen, että hallitukseen ehdolla olevat henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valinnalle ja yhtiö on vastaanottanut tiedon riittävän ajoissa, jotta se voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Hallituksen ehdotus yhtiön tilintarkastajan valinnasta julkaistaan yhtiökokouskutsun yhteydessä.

 

Yhtiön tavoitteena on, että kaikki hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja tilintarkastaja ovat läsnä yhtiökokouksessa ja että hallituksen jäseneksi ensimmäistä kertaa ehdolla oleva henkilö osallistuu valinnasta päättävään yhtiökokoukseen, ellei poissaololle ole erityisen painavaa syytä.

 

Osakkeenomistajan oikeudet

Osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen, jos hänet on kahdeksan arkipäivää ennen yhtiökokousta merkitty osakkeenomistajaksi yhtiön osakasluetteloon ja jos hän on ilmoittanut osallistumisestaan yhtiölle yhtiökokouskutsussa mainitulla tavalla. Myös hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja saa oikeuden osallistua yhtiökokoukseen ilmoittautumalla tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen itse tai valtuuttamansa asiamiehen välityksellä.

 

Osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen vain tietoliikenneyhteyden ja teknisten apuvälineiden avulla, jos hän on ilmoittanut osallistuvansa tällä tavalla ja kutsussa mainitaan ilmoitettavan osallistumistavan sitovuus.

 

Osakkeenomistajalla on oikeus saada haluamansa yhtiökokoukselle kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää yhtiökokouskutsuun. Päivämäärä, johon mennessä varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi ehdotettavat asiat on ilmoitettava Kalmarin hallitukselle, löytyy vuosittain yhtiön verkkosivuilta. Yhtiökokouksessa kaikilla osakkeenomistajilla on oikeus esittää kysymyksiä ja päätösehdotuksia käsiteltävinä olevista asioista.

 

Kalmarilla on kaksi osakesarjaa, joilla on erilainen äänivalta. Yhtiökokouksessa jokaisella A-sarjan osakkeella on yksi ääni ja kymmenellä B-sarjan osakkeella on yksi ääni kuitenkin niin, että jokaisella osakkeenomistajalla on vähintään yksi ääni.

 

Osinko

Oikeus osinkoon on osakkeenomistajalla, joka on osingonjaon täsmäytyspäivänä merkitty osakkeenomistajaksi yhtiön osakasluetteloon. B-sarjan osakkeet oikeuttavat korkeampaan osinkoon kuin A-sarjan osakkeet. Eri osakesarjoille jaettavan osingon välisen eron tulee olla vähintään yksi  sentti ja enintään kaksi ja puoli  senttiä.

 

Kalmarin osinkopolitiikan mukaisesti Kalmar tavoittelee jakavansa 30–50 prosenttia tuloksesta vuosittain osinkona.

 

Cargotec Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2024 päätti jakautumisesta

Cargotecin torstaina 30.5.2024 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti Cargotecin osittaisjakautumisesta. Yhtiökokouksen päätökset ja asiakirjat ovat saatavilla Cargotecin verkkosivuilla täällä.