Home icon Kalmar etusivu / Sijoittajat / Taloudelliset tiedot / Tunnuslukujen määritelmät
Share: KALMAR.HE27.82

Tunnuslukujen määritelmät

Tunnusluku Määritelmä Käyttötarkoitus
Liikevaihto, pois lukien Navis ja raskaat nosturit Liikevaihto, yhteensä pois lukien Navis-ohjelmistoliiketoimintaa, joka myytiin vuonna 2021 ja raskaita nostureita, joista Kalmar päätti luopua vuonna 2022 Tunnusluku esittää Kalmarin jatkuvan liiketoiminnan myyntiä. Se parantaa vertailukelpoisuutta esitettyjen kausien välillä.
Ekoratkaisujen tuoteryhmän liikevaihto (MEUR ja % liikevaihdosta) Ekoratkaisujen tuoteryhmään sisältyvät laitteet ja palvelut on määritelty joko EU:n taksonomian mukaisiksi tai niiden odotetaan mukautuvan lähitulevaisuudessa. Ekoratkaisujen tuoteryhmä kattaa kaksi kategoriaa: ilmastoratkaisut ja kiertotalousratkaisut. Tunnusluku, jota käytetään Kalmarin kestävän kehityksen tavoitteiden mittaamiseen.
Liikevoitto (MEUR ja % liikevaihdosta) Liikevaihto – myytyjä suoritteita vastaavat kulut – myynnin ja markkinoinnin kulut – tutkimus- ja kehitystoiminnan kulut – hallinnon kulut – uudelleenjärjestelykulut + liiketoiminnan muut tuotot – liiketoiminnan muut kulut + osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta Liikevoittoa käytetään liiketoiminnan kannattavuuden mittaamiseen. Tunnusluku kuvaa toiminnan kannattavuutta ennen rahoituseriä ja veroja.
Liikevoitto, pois lukien Navis ja raskaat nosturit (MEUR ja % liikevaihdosta) Liikevoitto, pois lukien Navis ja raskaat nosturit Tunnusluku parantaa vertailukelpoisuutta esitettyjen kausien välillä ja esittää liikevoiton (MEUR ja % liikevaihdosta) pois lukien liiketoiminnat, jotka lopetetaan myynnin tai alasajon kautta.
Vertailukelpoinen liikevoitto (MEUR ja % liikevaihdosta) Liikevoitto ilman vertailtavuuteen vaikuttavia eriä Vertailukelpoista liikevoittoa käytetään liiketoiminnan tuloskehityksen seurannassa, ennustamisessa ja tavoiteasetannassa. Tunnusluku lasketaan oikaisemalla liikevoitosta vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, jolloin se parantaa toiminnan kannattavuuden vertailtavuutta eri kausien välillä.
Vertailukelpoinen liikevoitto, pois lukien Navis ja raskaat nosturit (MEUR) Vertailukelpoinen liikevoitto, pois lukien Navis ja raskaat nosturit Tunnusluku esittää jatkuvan liiketoiminnan vertailukelpoisen liikevoiton ja sulkee pois liiketoiminnat, jotka lopetetaan myynnin tai alasajon kautta. Se parantaa vertailukelpoisuutta esitettyjen kausien välillä.
Uudelleenjärjestelykulut ja muut vertailtavuuteen vaikuttavat erät (MEUR) Vertailtavuuteen vaikuttavia eriä ovat uudelleenjärjestelykulujen lisäksi pääsääntöisesti myyntivoitot/-tappiot, liiketoimintojen hankintaan ja myyntiin liittyvät voitot ja tappiot, liiketoimintojen hankintaan ja integraatioon liittyvät kulut, Cargotecista suunniteltuun osittaisjakautumiseen liittyvät kulut ja siihen liittyvät listautumiskulut, omaisuuserien arvonalentumiset ja arvonalentumisten peruutukset sekä kulut, jotka liittyvät edellä mainittuihin eriin. Käytetään osatekijänä tunnusluvun Vertailukelpoisen liikevoiton laskennassa.
Nettokäyttöpääoma (MEUR) Vaihto-omaisuus + operatiiviset johdannaisvarat + myyntisaamiset + sopimuksiin perustuvat omaisuuserät + muut operatiiviset korottomat saamiset – varaukset – operatiiviset johdannaisvelat – eläkevelvoitteet – ostovelat – sopimuksiin perustuvat velat – muut operatiiviset korottomat velat Nettokäyttöpääomaa käytetään seuraamaan suoraan operatiiviseen liiketoimintaan sitoutunutta pääomaa. Se ei sisällä rahoitukseen ja verotukseen liittyviä eriä eikä pitkäaikaisia varoja.
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) 100 x (Tulos ennen veroja + rahoituskulut, viimeiset 12 kk) / (Sijoitettu pääoma yhteensä + korolliset velat, 12 kk keskiarvo) Käytetään kuvaamaan suhteellista kannattavuutta eli sitä tuottoa, joka on saatu yritykseen sijoitetulle korkoa tai muuta tuottoa vaativalle pääomalle.
Korolliset velat Pitkäaikaiset korolliset velat + pitkäaikaisten lainojen seuraavan vuoden lyhennykset + lyhytaikaiset muut korolliset velat + Konsernitilivelat, Cargotec-konserni) Käytetään osatekijänä tunnusluvun sijoitetun pääoman tuotto laskennassa (ROCE).
Osakekohtainen tulos Kauden tulos / ulkona olevien Kalmarin osakkeiden yhteismäärä Jakautumisesitteen päivämääränä  
Korollinen nettovelka Korolliset velat (pitkäaikaiset korolliset velat + pitkäaikaisten lainojen seuraavan vuoden lyhennykset + lyhytaikaiset muut korolliset velat) – korolliset saatavat (pitkä- ja lyhytaikaiset lainasaamiset ja muut korolliset saamiset) – rahavarat Korollinen nettovelka kuvaa Kalmarin velkaantuneisuutta. Tunnuslukua käytetään pääomarakenteen seurannassa sekä osatekijänä tunnusluvun nettovelkaantumisasteen laskennassa.
Nettovelkaantumisaste (%) 100 x Korollinen nettovelka / Oma pääoma yhteensä Käytetään kuvaamaan yrityksen velkaantuneisuutta mittaamalla omistajien sijoittamien omien pääomien ja rahoittajilta lainattujen korollisten velkojen suhdetta. Osa Kalmarin lainasopimuksista sisältää yhtiön pääomarakennetta rajoittavan ehdon, jota mitataan nettovelkaantumisasteella.