Home icon Kalmar etusivu / Sijoittajat / Hallinnointi / Palkitseminen
Share: KALMAR.HE27.82

Päätöksentekojärjestys

Kalmarilla palkitsemista hallinnoidaan selkeästi määriteltyjen prosessien kautta, ja siihen osallistuu varsinainen yhtiökokous, osakkeenomistajien nimitystoimikunta, hallitus ja hallituksen henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta. Varsinainen yhtiökokous päättää vuosittain hallituksen jäsenten palkkioista osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tekemän ehdotuksen perusteella.

 

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta vastaa ehdotuksen tekemisestä hallitukselle toimitusjohtajan palvelusuhteen ehdoista, ja valmistelee tarpeen mukaan myös muun ylimmän johdon palkitsemisasiat ennen hallituksen käsittelyä. Valiokunta valmistelee Kalmarin toimielinten palkitsemispolitiikan ja palkitsemisraportin. Lisäksi henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta valmistelee Kalmarin palkitsemisstrategian ja -järjestelmät sekä seuraa niiden toteutumia ja toimivuutta.Palkitsemispolitiikka

Kalmarin palkitsemispolitiikassa esitetään yhtiön toimielinten, eli hallituksen ja toimitusjohtajan palkitsemisen puitteet. Palkitsemispolitiikkaa sovelletaan myös toimitusjohtajan sijaiseen, mikäli sellainen nimitetään.

 

Suomessa täytäntöön pantavan, muutetun eurooppalaisen osakkeenomistajien oikeudet -direktiivin mukaisesti Kalmarin palkitsemispolitiikka on esitetty ja hyväksytty Cargotecin varsinaisessa yhtiökokouksessa 30.5.2024. Yhtiökokouksen päätös on neuvoa-antava, mutta kaiken palkitsemisen tulee olla linjassa osakkeenomistajille esitetyn palkitsemispolitiikan kanssa. Palkitsemispolitiikan on tarkoitus olla voimassa neljä vuotta vuoden 2028 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti.

 

Hallituksen palkkiot

Cargotecin varsinainen yhtiökokous 30.5.2024 päätti Kalmarin hallituksen jäsenten vuosipalkkiot seuraavasti:

 

  • hallituksen puheenjohtajalle 160 000 euroa,
  • hallituksen varapuheenjohtajalle 95 000 euroa,
  • hallituksen jäsenille kullekin 80 000 euroa,
  • tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan puheenjohtajalle 20 000 euroa,
  • tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan jäsenille kullekin 10 000 euroa,
  • hallituksen mahdollisten muiden valiokuntien puheenjohtajille hallituksen erillisen päätöksen mukaisesti enintään 15 000 euroa
  • hallituksen muiden valiokuntien jäsenille kullekin 5 000 euroa.

 

Noin 50 prosenttia vuosipalkkiosta suoritetaan Kalmar Oyj:n B-sarjan osakkeina ja loput rahana. Kalmar vastaa palkkioina maksettavista osakkeista suoritettavasta varainsiirtoverosta. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkiota 3 000 euroa/kokous jäsenen asuinmaan kanssa eri mantereella pidetystä kokouksesta sekä 1 500 euroa/kokous hallituksen ja valiokuntien sovittuun kokousaikatauluun lukeutumattomasta ylimääräisestä kokouksesta. Hallituksen jäsenten matkakulut ja muut välittömästi hallitus- ja valiokuntatyöskentelyyn liittyvät kulut korvataan yhtiön käytännön mukaisesti.

 

Johtoryhmän jäsenten ja toimitusjohtajan palkkiot

Kalmar noudattaa kokonaispalkitsemiseen perustuvaa lähestymistapaa, jossa kaikki palkitsemisen elementit otetaan huomioon palkitsemista määritettäessä ja tarkistettaessa. Toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen (jos nimitetty) palkitseminen voi koostua kiinteästä palkasta, eläkkeestä ja muista etuuksista sekä muuttuvasta palkanosasta. Muuttuva palkanosa sisältää sekä lyhyen että pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät.

 

Sami Niirasen toimitusjohtajasopimuksen mukaan Niirasen palkka koostuu vuosittaisesta peruspalkasta. Niiranen on myös oikeutettu lyhytaikaiseen kannustinohjelmaan ja tavanomaisiin luontoisetuihin. Toimitusjohtajasopimus voidaan irtisanoa noudattaen kuuden (6) kuukauden irtisanomisaikaa. Mikäli Yhtiö irtisanoo toimitusjohtajasopimuksen muista syistä kuin sopimusrikkomuksesta, toimitusjohtajalla on oikeus saada irtisanomisajan palkan lisäksi kuuden (6) kuukauden palkkaa vastaava eroraha.

 

Muiden johtoryhmän jäsenten palkkio muodostuu kuukausipalkasta, tavanomaisista luontoiseduista ja kulloinkin voimassa olevista kannustimista.

 

Johtoryhmän jäsenten eläke-edut määräytyvät soveltuvan lain tai työehtosopimusten mukaan.

 

Osakepohjaiset kannustinjärjestelmät

Täytäntöönpanon jälkeen Kalmar aikoo jatkaa Cargotecin olemassa olevia osakepohjaisia kannustinjärjestelmiä olennaisilta osin nykyisiä vastaavin ehdoin, mutta sillä muutoksella, että palkkiot maksetaan Kalmarin osakkeilla Cargotecin osakkeiden sijaan ja Kalmarin osakkeina ilmaistujen palkkioiden määrää muutetaan vastaavasti. Kalmarin hallitus päättää erikseen Kalmarin osakepohjaisten kannustinjärjestelmien yksityiskohdista, mukaan lukien Cargotecin nykyisten osakepohjaisten palkkioiden muuntamisessa Kalmarin osakkeina maksettaviksi palkkioiksi käytettävästä suhdeluvusta.

 

Palkitsemisraportti 

Yhtiö julkaisee palkitsemisraportin verkkosivuillaan listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaisesti. Palkitsemisraportissa kerrotaan, kuinka Kalmar on toteuttanut palkitsemispolitiikkaansa. Raportti sisältää tiedot Kalmarin hallituksen ja toimitusjohtajan palkitsemisesta. Osakkeenomistajat tekevät neuvoa-antavan päätöksen raportin hyväksymisestä varsinaisessa yhtiökokouksessa vuonna 2025.


Remuneration Policy